کمیته داوران

کمیته داوران این دوره از مسابقات، عهده دار داوری لیگ ها می باشد. این کمیته متشکل از افراد زیر و پاسخگو در این زمینه است:

مهندس محمدامین رونقی

دبیر کمیته داوران

دکتر وحید جمشیدی

سرداور لیگ ترافیک

دکتر رستمی

سر داور لیگ اختراعات و ابتکارات

دکتر مهدیه قزوینی

سر داور لیگ های هاورکرافت

مهندس امیر علی فروزنده

داور لیگ هاورکرافت