هزینه های ثبت نام

 ثبت نام هر تیم با سرپرست          
                250 هزار تومان                            210 هزار تومان
ثبت نام هر نفر از اعضای تیم                              50هزار تومان
                                  30 هزار تومان
 اسکان معمولی  
هر روز 40 هزار تومان
اسکان ویژه هر روز 80 هزار تومان
غذا ( صبحانه نهار شام) رایگان

جوایز

مقاممقدار جایزه
نفر اول 1.5 میلیون تومان
نفر دوم 1 میلیون تومان
نفر سوم0.5 میلیون تومان

**این جوایز در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان(حداقل5 تیم) و برگزاری لیگ به نفرات برتر داده میشود.