لیگ هاورکرافت

مهندسی ترین لیگ مسابقات همین لیگ هاورکرافت است چرا که همه ی رشته های مهندسی را مانند مهندسی برق مهندسی مکانیک مهندسی شیمی مهندسی اب! مهندسی خاک! مهندسی صنایعً! مهندسی مواد!مهندسی کامپیوتر! را در بر میگیرد.چرا که این وسیله یک دستگاهی است که در صنایع و بازار میتواند استفاده شودو روی اب و روی خاک میبایست حرکت کند و مواد بکار رفته در ان خیلی مهم است و نحوه حرکت ومکانیزم های مکانیکی ان همچنین سیستم برقی و کنترلی ان وبرنامه نویسی و اتوماتیک شدن یا با موبایل کنترل شدنش خیلی تاثیر گزار است.

فیلم نمونه هاورکرافت و نحوه مسابقات