لیگ هاورکرافت

مهندسی ترین لیگ مسابقات همین لیگ هاورکرافت است چرا که همه ی رشته های مهندسی مانند مهندسی برق! مهندسی مکانیک! مهندسی شیمی! مهندس آاب! مهندسی خاک! مهندسی صنایع! مهندسی مواد! مهندسی کامپیوتر! را در بر می گیرد؛ چرا که این وسیله یک دستگاهی است که در صنایع و بازار می تواند استفاده شود و روی آب و روی خاک می بایست حرکت کند و مواد بکار رفته در آن خیلی مهم است و نحوه حرکت و مکانیزم های مکانیکی آن همچنین سیستم برقی و کنترلی آن وبرنامه نویسی و اتوماتیک شدن یا با موبایل کنترل شدنش خیلی تاثیر گزار است.

نفر دوم:تیم اترین سرپرست محمد مهربانی

تیم سوم و تیم فنی برتر:تیم اونجر سرپرست سحر اکبری