لیگ ترافیک

در این لیگ ربات ها با استفاده از پردازش تصویر مسیر خود را با استفاده ازQR CODE و تابلو های موجود در زمین مسابقه پیدا کرده و این لیگ انتخابی برای مسابقات جهانی ITU ترکیه میباشد